THE SELF-ASSESSMENT OF SUPERVISORS' SELF-CARE STRATEGIES

Dace Lāce, Kristīne Mārtinsone


Last modified: 08.04.2022

Abstract

During the COVID-19 pandemic, the availability of resources has decreased and the risk of burnout on employees increased. Supervision is one of the resources, available for employees to learn self-care. It was necessary to find out how supervisors themselves assessed self-care strategies. The aim of this study was to explore the self-assessment of Latvian supervisors' self-care strategies. The following research questions were raised: 1) What are the indicators of the importance and attainability of supervisors’ self-care strategies? 2) What are the difference indicators of the importance and attainability of supervisors’ self-care strategies? In this study importance is an assessment of how significant and necessary a certain value is, attainability is an assessment of how attainable a certain value is. Based on the Self-Care Strategies Questionnaire, an online survey was conducted between May and October of 2021. The respondents assessed the importance and attainability of their self-care activities using a four-point Likert scale. 66 supervisors participated in the survey. For data analysis the descriptive statistics and Wilcoxon signed-rank test were used. The results showed statistically significant differences between the self-assessment of importance and attainability in all strategies. The importance was rated higher than attainability. Planning of time, balance of personal and professional life, being alone and in silence, professional development, reading were the self-care strategies more often assessed higher and more often carried out by supervisors.

 


Keywords


attainability, COVID-19 pandemic, importance, self-care, self-care strategy, supervision, supervisors

References


Apine, E. (2017). Supervīzijas process. No K. Mārtinsone un S. Mihailova (sast.), Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (49-65). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.

Arbidāne, I., Grīntāle, I., Linde, A. A., Litavniece L., Lonska, J., Matisāne, L., Mietule, I., Paegle, L., Rozentāle, S., un Vanadziņš, I. (2020). Izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā un / vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tai skaitā attālinātajā darbā) COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu apstākļos. Valsts pētījumu programma “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē”, projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0013 papildus rezultāts Nr.31. RSU, RTA, ViA. Pieejams: http://stradavesels.lv/Uploads/2021/01/05/31_zinojums_c.pdf

Association of National Organisation for Supervision in Europe (2012). Supervizora Ētikas kodekss. Pieejams: https://www.supervizija.lv/uploads/code-of-ethics-lat-2012.pdf

Bundzena-Ervika, A., Mārtinsone K., Perepjolkina V., Ruža, A., Koļesņikova, J., & Rancāns, E. (2021). Relationship between psychological resilience and self-care strategies of healthcare professionals during Covid-19 pandemic in Latvia. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 28 – 29, 2021, Rezekne Academy of Technologies. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol7.6258

Crawford, K. (2020). Managing compassion fatigue: Self-care guidebook for helping professionals. Muncie: Ball State University.

Dryden W. (2021). Help yourself with single-session therapy. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

Fantalova, E. (2001). Diagnostika i psihoterapija vnutrennego konflikta. Samaraː Bahrah-M.

Fantalova, E. (2015). Cennosti i vnutrennie konflikty: teorija, metodologija, diagnostika. Moskva: Direkt-Media.

Krūmiņš, G., Martinsone, B., Rožukalne, A., Rubene, Z., & Vanadziņš, I. (2021). Dzīve ar Covid-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē. Programmas 6.10. projekta rezultāti. Tīfentāle, A. (proj.vad.). No Informatīvais ziņojums “Par valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem”. Latvijas Zinātnes padome (47-52). Pieejams: https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/04/IZMinfo_160321_Covid-19.659.pdf

Matarese, M., Lommi, M., De Marinis, M. G., & Riegel, B. (2018). A systematic review and integration of concept analyses of self-care and related concepts. Journal of Nursing Scholarship, 50(3), 296-305. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jnu.12385

Mārtinsone, A., Perepjolkina, V., & Ruža, A. (2021). Pašpalīdzības stratēģiju (PPS) aptaujas konstruēšana un validitātes raksturojumi. 7. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja”. Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. gada 22.-24. aprīlis. Pieejams: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/prezentacijas/vpa_2021/pps_skala.pdf

Mārtinsone, A., Perepjolkina, V., & Ruža, A. (in press). Pašpalīdzības stratēģiju (PPS) aptaujas izveide un validēšana Latvijas pieaugušo izlasē. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 27 – 28, 2022, Rezekne Academy of Technologies.

Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J., Šmits, D., Mārtinsone, A., Ruža, A., Vanadziņš, I., Jansone-Ratinika, N., Kukle, G., Lietaviete, I., Brice, M., Majore-Dūšele, I., Paiča, I., Silkāne, V., Zemvaldis, E., Akmane, E., Paupere, I., un Paičs, I. (2021). Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un transformāciju laikā: metodes ikvienam. Rīga: RSU. Pieejams: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/paspalidzibas_gramata.pdf

Mārtinsone, K., & Zakriževska-Belogrudova, M. (2020). Supervīzija. Nacionālā enciklopēdija. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/98499-supervīzija

Ministru kabineta noteikumi, Psihologu noteikumi, 29.05.2018., 301, Latvijas Vēstnesis, 106, 31.05.2018. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/url.php?id=299322

Ministru kabineta noteikumi, Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām”, 17.12.2019., 686, Latvijas Vēstnesis, 257, 23.12.2019. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/url.php?id=311624

Ministru kabineta rīkojums Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, 27.05.2021., 350, Latvijas Vēstnesis, 103, 31.05.2021. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/url.php?id=323495

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (2019). Supervizora profesijas standarts. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-109.pdf

Rancāns, E., Mārtinsone, K., Vrubļevska, J., Aleskere, I., Rezgale, B., Šibalova, A., Perepjolkina, V., Koļesņikova, J., Ruža, A., Šuriņa, S., Paiča, I., Upesleja, G., Bundzena-Ervika, A., & Regzdiņa, L. (2021). Psihiskā veselība un psiholoģiskā noturība un ar to saistītie faktori Latvijas populācijā Covid-19 pandēmijas laikā, turpmākās vadības virzieni. Valsts pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai apakšprojekta “Covid-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana” projekta VPP-COVID-2020/1-0011 ziņojums. Pieejams: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/2_darba_paka_gala_zinojums.pdf

Rupert, P. A., & Kent, J. S. (2007). Gender and work setting differences in career-sustaining behaviors and burnout among professional psychologists. Professional Psychology: Research and Practice, 38(1), 88–96. DOI: https://doi.org/10.1037/0735-7028.38.1.88

Self-care (n.d.). Oxford Living Dictionary’s online dictionary. Retrieved from https://en.oxforddictionaries.com/definition/self-care

Wang, C., Baghet, M., Roberts, D., Gnani, S., & El-Osta, A. (2020). The efficacy of microlearning in improving self-care capability: A systematic review of the literature. Public Health, 186, 286-296. DOI: https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.07.007

World Health Organization (2020). The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use services: Results of a rapid assessment. Geneva: World Health Organization. Retrieved from https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1310579/retrieve

Wong, H. J., & White, K. M. (2021). A theory-based examination of self-care behaviours among psychologists. Clinical Psychology & Psychotherapy, 28(4), 950-968.  DOI: https://doi.org/10.1002/cpp.2550

Ziede, J. S., & Norcross, J. C. (2020). Personal therapy and self-care in the making of psychologists. The Journal of Psychology, 154(8), 585-618. DOI: https://doi.org/10.1080/00223980.2020.1757596