THE ATMOSPHERE OF FAMILY LIFE AS AN IMPORTANT CONDITION FOR OPTIMIZING FAMILY EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE FUNCTIONING OF FOSTER FAMILIES IN THE CITY OF SZCZECIN

Urszula Kazubowska


Last modified: 21.03.2022

Abstract

The family, influencing a child in the course of everyday life, has many mechanisms at its disposal, which it uses intentionally and unintentionally. The basic value of a family home is a unique atmosphere, a climate specific to each family, in which it organizes conditions for the child's development in all its areas and personality development. In addition, the atmosphere of family life significantly contributes to building the emotional balance of the child, protects it against various unfavorable phenomena and situations, and builds the child's awareness of himself as a person. The atmosphere of family life is not an easy phenomenon to define. It consists of many factors, such as internal factors, such as the personality of the mother and father, mutual coexistence between family members. Another group of factors are those of an external nature, for example the size of the family, its economic and social status, place of residence. The first part of the text is a discussion of the atmosphere of family life in the light of pedagogical and psychological literature, indicating various approaches, their specificity and its importance in optimizing upbringing in a family. The empirical part focuses on the description of the atmosphere of family life and its specificity in foster families operating in the city of Szczecin. Here, particular attention was paid to the types of atmosphere in these families, its conditions and importance for the optimal development of a child. The final part of the text consists of the final conclusions and conclusions resulting from the research on the practice of working with families, including foster families, as well as with families of children in this form of foster care.


Keywords


atmosphere, family, family support, family values, foster family, multidimensional work with the family, reintegration, relations between family members, self-help, upbringing in a family

References


Bakiera, L. (2020). Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne. Poznań: UAM.

Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Difin.

von Bartalanffy, L. (1984). Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN.

Bereźnicka, M. (2015). Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Bereźnicka, M. (2014). Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Cudak, H. (1995). Szkice z badań nad rodziną. Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.

Dąbrowska T.E., & Wojciechowska-Charlak B. (1996). Między praktyką a teorią wychowania. Lublin: UMCS.

Dyczewski, L. (2002). Więź między pokoleniami w rodzinie. Lublin: KUL.

Gójska, A., & Huryn, V. (2007). Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

Grochociński, M. (1979). Kultura pedagogiczna rodziców. In M. Ziemska (Ed.), Rodzina i dziecko (299-349). Warszawa: PWN.

Janicka, I. (2010). Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych. Kraków: Impuls.

Janke, A. (2008). Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej. Toruń: Akapit.

Kawula, S. (2006). Kształty rodziny współczesnej. Szkice familiologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kazubowska, U. (2020). Methods of upbringing In the family as an awreness of parents on the example of the functioning of professional foster families in Szczecin. In V. Lubkina, L. Danilane (Ed.), Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 22th-23th, 2020. Volume IV. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Information Technologies In education (254-267). Rezekne: Rezekne academy of Technologies Faculty of Education, Language and Design.

Kazubowska, U. (2010). Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość. Teoria i praktyka. Toruń: Akapit.

Kazubowska, U. (2019). Values In the family – the scecificity and transfer In the process of forming the identity of the child. In V. Lubkina, A. Klavinska, S. Usca (Ed.), Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 24th-25th, 2019. Volume III. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Innovation in Language Education (240 – 253). Rezekne: Rezekne academy of Technologies Faculty of Education, Language and Design.

Kohn, A. (2013). Wychowanie bez nagród i kar. Rodzicielstwo bezwarunkowe. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND

Konarzewski, K. (1987). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa: PWN

Kvale, S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

Ładyżyński, A. (2012). Pedagogika rodziny – in statu nascendi czy uznana subdyscyplina. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Ładyżyński, A. (2020). Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Łobocki, M. (2003). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.

Marczewski, M., Gawrych, R., Opozda, D., Sakowicz, T., & Skrzydlewski, P. (2017). Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. T.2 Wychowanie rodzinne. Gdańsk: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku.

Margasiński, A. (2015). Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: GWP.

Ochmański, M. (2001). Nagrody i kary w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym. Warszawa: Wydawnictwo WTP

Olearczyk, T.E. (2007). Samotność i osamotnienie. Kraków: WAM.

Palka, S. (2005). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Praszkier, R. (1992). Zmieniać nie zmieniając: ekologia problemów rodzinnych. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Rostowska, T., & Lewandowska-Walter A. (2019). Psychologiczne konteksty relacji rodzinnych. Warszawa: Difin.

Sikora, D. (2010). Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Sikorski, W. (2021). Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych. Komunikowanie się i psychoterapia. Warszawa: Difin.

Sosnowski, T. (2018). Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Śnieżyński, M. (2019). Wiedza rodziców o wychowaniu swoich dzieci. Kraków Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Świdrak, E. (2013). Świadomość wychowawcza we współczesnej. Lublin: KUL.

Tyszkowa, M. (1990). Rodzina a rozwój jednostki. Poznań: Centralny Program Badań Podstawowych.

Wesołowska, P. (2019). Świadomość pedagogiczna współczesnych rodziców oraz jej źródła. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wilk, J. (2002). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: KUL.

Ziemska, M. (1979). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Żywczok, A. (2013). Miłość jako akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.