PREPARING STUDENTS FOR THE USE OF THEATER ACTIVITIES FOR CHILDREN'S DEVELOPMENT SOFT SKILLS: EUROPEAN CONTEXT

Olena Demchenko, Natalia Kazmirchuk, Olesia Zhovnych, Inna Stakhova, Vadym Podorozhnyi, Iryna Baranovska


Last modified: 07.04.2022

Abstract

The article substantiates the importance of introducing European experience in the training of future teachers in Ukrainian higher education institutions. Features of preparation of future teachers for realization of theatrical activity in work with children are opened, attention is focused on social and educational value of theater for development of the general and special abilities of children. The functions realized by theatrical activity in the process of soft skills development of children of primary school age are singled out. The article emphasizes the various forms and types of theatrical activities and ways of organizing them with children (from creating a theatrical character or a specific image to its interpretation and display on the stage).

The purpose of the publication is to present the experience of the higher education institution of Ukraine in preparing future primary school teachers for the use of theater activities for children`s development soft skills taking into account the European context.

In the research the results of diagnostics of primary school teachers on the use of theatrical activities in their own pedagogical practice are presented. The results of monitoring the awareness of future primary school teachers with the theoretical and methodological principles of using theatrical activities as a means of developing soft skills in primary school children and their level of readiness to organize theatrical activities with children are demonstrated. The experience of teachers of Ukrainian pedagogical universities in the implementation of European innovative technologies and practices in lectures and practical classes is demonstrated. The article reveals the content of preparing students for the use of European experience in the organization of theatrical activities in the education of children, offers guidelines.

 


Keywords


European experience, international project, junior schoolchildren, primary school teacher, readiness of future teachers, soft skills, students of higher education institution, theatrical activity

References


Akimova, O.V. (2013). Formuvannia tvorchoho myslennia maibutnoho vchytelia: monohrafiia. Vinnytsia, 365.

Baranovska, I. (2015). Тeatr lialok u pochatkovii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk, 117.

Butylina, O.V., & Radchenko, N.R. (2020). Rozvytok soft skills yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti sotsialnykh pratsivnykiv. SOCIO prostir: mizhdystsyplinarnyi elektronnyi zbirnyk naukovykh prats z sotsiolohii ta sotsialnoi roboty, 9, 53-60 DOI: https://doi.org/10.26565/2218-2470-2020-9-07

Demchenko, O., Stakhova, I., Davydova, M., Larina, I., Lymar, Yu., & Strilets S.  (2021). Pidhotovka maibutnikh pedahohiv do rozvytku obdarovanosti ditei doshkilnoho ta molodshoho shkilnoho viku za dopomohoiu dramatyzatsii. SUSPILSTVO. INTEHRATSLLA. OSVITA. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Tom II. 165-177.

Demchenko, O. (2020). Pidhotovka maibutnikh pedahohiv do vykorystannia teatralnoi diialnosti v roboti z ditmy z osoblyvymy osvitnimy potrebamy: yevropeiskyi kontekst. Inkliuzyvna osvita yak indyvidualna traiektoriia osobystisnoho zrostannia dytyny z osoblyvymy osvitnimy potrebamy: zbirnyk materialiv IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. Vinnytsia, 3, 262-267.

Derkach, O. (2013). Podhotovka budushchykh uchytelei nachalnykh klassov. MENO TERAPIJA: REALIJOS IR PERSPEKTYVOS, 101.

Freinet, C. (1968). Essai de psychologie sensible. Appliquée a l'éducation. Delachaux et Niestlé s. A., Neuchâtel (Switzerland), 179.

Hyshka, N. (2008). Formuvannia zahalno navchalnykh umin ta navychok v uchniv pochatkovykh klasiv Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/formuvannya-zagalnonavchalnih-umin-i-navichok-v-uchniv-pochatkovih-klasiv

Нurevych, R., & Kademiia, M.  (2017). Zmishane navchannia y innovatsiini tekhnolohii pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Porivnialna profesiina pedahohika, 1, 106–112.

Kazmirchuk, N.,  Baranovska, I., Mozghalova, N., Shcholokova, О., & Podorozhnyi, V. (2021). Metodolohichni aspekty pidhotovky vchyteliv dliа teatralnoi diiаlnosti z uchniаmy. Suspilstvo. Intehratsiiа. Osvita. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, I, 235-246.

Keller, V. (1973). Shulverk. Orfa y eho mezhdunarodnoe znachenye. Muzыkalnoe vospytanye v sovremennom myre. M,  198-200.

Kolomiiets, A.M., & Lazarenko, N.I. (2016). Suchasni metodolohichni pidkhody v orhanizatsii vyshchoi pedahohichnoi osvity. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. K D.Ushynskoho. Odesa,  3, 47–51.

Lazarenko, N.I. (2019). Profesiina pidhotovka vchyteliv u pedahohichnykh universytetakh Ukrainy v umovakh yevrointehratsii: monohrafiia. Vinnytsia, 389.

Luzan, P.H. (2004). Teoriia i metodyka formuvannia navchalno-piznavalnoi aktyvnosti studentiv. Kyiv, 312.

Nychkalo,  N.H. (2020). Naukove zabezpechennia rozvytku osvity doroslykh v Ukraini. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy,  1-14.

Oliinyk, O.M. (2017). Teatralno-ihrova diialnist v umovakh doshkilnoho navchalnoho zakladu: navch.-metod. posib. Kamianets-Podilskyi, 14.

O’Toole, J. (2011). Emma’s Dilemma: the Challenge for Teacher Education in Drama.  Key Concepts in Theatre/Drama Education. Rotterdam/Boston/Taipei: Springer Science and Business Media, 13-19.

Pashchenko, D.I. (2006). Formuvannia hotovnosti maibutnoho uchytelia pochatkovykh klasiv do humanistychnoho vykhovannia uchniv (avtoref. dys. … d-ra ped. nauk). Kyiv. 32.

Rekomendatsiia Rady vid 22 travnia 2018 r. shchodo kliuchovykh kompetentsii dlia navchannia vprodovzh zhyttia (Tekst z relevantnistiu dlia Yevropeiskoho ekonomichnoho prostoru.) Retrieved from https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/councilrecommendation-on-key-competences-for-lifelong learning_enST/9009/2018/INIT

Savchenko, O. (2004). Uminnia vchytysia yak kliuchova kompetentnist zahalnoi serednoi osvity. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvit ta ukrainski perspektyvy: biblioteka z osvitnoi polityky. K., 34.

Sedneva, A. E. (2014). Teatr v obrazovanyy Velykobrytanyy. Chelovek y obrazovanye. 2 (39). 112-115.

Shtainer,  R. (2012). Pryntsypы Valdorfskoi pedahohyky. Эnyhma, 160.

Zhovnych, O.V., Kazmirchuk, N.S.,  & Stakhova, I.A. (2020). Teatr pryrody yak zasib formuvannia soft skills v uchniv pochatkovykh klasiv. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 61, 24.