Blashkova, Olena, Department of Preschool Education, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine