Karadzhov, Tsanko, Technical University of Gabrovo, Bulgaria